Σάββατο 12 Μαΐου 2007

Μορφολογία / Ανάλυση 1; Canon Trias Harmonica, a8, BWV 1072

Η μείζων και η ελάσσων τρίφωνη συγχορδία (trias, triad) αποτελεί για τον Bach μια έκφραση της διπλής φύσης– θείας και ανθρώπινης – του Ιησού. Η ίδια η τρίφωνη συγχορδία – τρεις φωνές λογιζόμενες ως μονάδα / αρμονική τριάς – συμβολίζει μουσικά τη μυστηριακή φύση του «χριστιανικού» θείου (Αγία Τριάς). Ο παρακάτω κανόνας του Bach, μπορεί να θεωρηθεί ότι σχολιάζει/αναπαριστά μουσικά το μυστήριο της αγίας τριάδος:
Σε ανεπτυγμένη μορφή:
Κάνετε κλικ στις εικόνες για μεγέθυνση.
Παρατηρήσεις
1. Ο κανόνας είναι αέναος (ατέρμων), 8-φωνος, με αντίθετη κίνηση. Στην ανεπτυγμένη του μορφή δίνεται μια codetta κλεισίματος.
2. Οριζόντιος άξονας συμμετρίας είναι ο φθόγγος Ε4.
3. Στα ισχυρά μέρη του τετράσημου μέτρου, στο τμήμα του κανόνα όπου συνηχούν όλες οι φωνές, ακούγεται πάντα η μείζων τρίφωνη συγχορδία.
- Ανάμεσα σε άλλες εκτελέσεις επιλέγω την: Bach J.S: Musical Offering, Etc. by Goebel and Musica Antiqua Koeln (Audio CD -Deutsche Grammophon - Feb 1, 1999 / 028946302620).
Πειράματα
Αντιγράψτε τον κανόνα στην ανεπτυγμένη του μορφή σε κάποιο πρόγραμμα μουσικής σημειογραφίας.
1. Βαρύνετε το Ε σε Εb (ελάσσων τρίφωνη συγχορδία)
2. Βαρύνετε τα Ε των περιττών εισόδων, αφήνοντας αναλλοίωτα αυτά των αρτίων εισόδων (μειζονοελάσσων τρίφωνη συγχορδία).
3. Μεταγράψτε το κανόνα με βάση την αυξημένη ή την ελαττωμένη συγχορδία.
4. Εισάγετε τις υπόλοιπες 7 φωνές σε ανιόντα διαστήματα 4ης (ξεκινήστε με τη φωνή Ι σε χαμηλό ρεζίστρο). Πειραματιστείτε με άλλα διαστήματα (ανιόντα, κατιόντα ή και με μίξη αυτών).
Όλα τα ανωτέρω υλοποιούνται πολύ εύκολα με την βοήθεια των σύγχρονων προγραμμάτων μουσικής σημειογραφίας, ή sequencing.

Δεν υπάρχουν σχόλια: