Τρίτη 22 Μαΐου 2007

Περί Φθογγοκεντρικής Μετατροπίας

Στην καταχώρησή μου «Υποδείξεις για την Εναρμόνιση Μελωδίας», αναφέρομαι στη φθογγοκεντρική μετατροπία, όρο όχι τόσο συνήθη στα εγχειρίδια αρμονίας. Κατωτέρω επεξηγώ τον όρο:
Κατά τη φθογγοκεντρική μετατροπία (common tone modulation / tonezentral), ένας φθόγγος της αρχικής τονικότητας κρατιέται σαν κοινός φθόγγος στη νέα τονικότητα (ενδεχομένως με εναρμόνια αλλαγή του). Η αρμονική διαδοχή από την αρχική στη τελική τονικότητα ( η συγχορδία που περιέχει τον κοινό φθόγγο των δύο τονικοτήτων) είναι συνήθως χρωματική. Δεν αποκλείεται ο κοινός φθόγγος να απομονωθεί (δηλ. χωρίς συγχορδιακή υποστήριξη) και να οδηγήσει στη νέα τονικότητα (Mozart, Fantasia K.475, μμ.25-26, από Φα# μείζονα σε Ρε μείζονα, με κοινό φθόγγο το φα#).
Ο όρος tonezentral εισήχθη από τον Alois Haba. Η φθογγοκεντρική μετατροπία είναι συγγενής προς τα τρία κύρια είδη μετατροπιών (διατονική, χρωματική, εναρμόνια).

Για περισσότερα:
Stefan Kostka,
Tonal Harmony, Fourth Edition, McGrau-Hill
Modulation by Common Tone, σελ. 321 – 326
Wilhelm Maler, Σύστημα
Διδασκαλίας της Αρμονίας, Κ. Νάσος Αθήνα,
§23 Μετατροπία, Β. Αρχή του κρατημένου φθόγγου, σελ. 76-77.

Δεν υπάρχουν σχόλια: