Δευτέρα 7 Απριλίου 2008

Ελεύθερη Λύση Διάφωνων Φθόγγων Συγχορδιών

Ο Δρ. Henry Hiles [1], Καθηγητής Μουσικής στο πανεπιστήμιο Manchester, συγκέντρωσε σε τέσσερεις κανόνες τις δυνατές λύσεις ενός διάφωνου φθόγγου μιας συγχορδίας (7η της V7, 9η της V9/7), η ενός φθόγγου με συγκεκριμένη λύση (προσαγωγέας, διάφωνος φθόγγος χρωματικής συγχορδίας).

Κανόνας Ι. Ένας διάφωνος φθόγγος μιας συγχορδίας, ή ένας φθόγγος με συγκεκριμένη διαδοχή, μπορεί να οδηγηθεί με κατιόν βήμα (ημιτονίου ή τόνου) στην 1η, 3η, 5η, 7η, 9η, ή άλλο διάφωνο φθόγγο της επόμενης συγχορδίας.

Ακολουθούν οι λύσεις της 7ης της V7 της Ντο σύμφωνα με τον Κανόνα Ι:

Ηχητικό Παρ. Κανόνα Ι

Κανόνας ΙΙ. Ένας διάφωνος φθόγγος μιας συγχορδίας, ή ένας φθόγγος με συγκεκριμένη διαδοχή μπορεί να κρατηθεί ως κοινός φθόγγος στην επόμενη συγχορδία και να αποτελέσει την 1η, 3η, 5η, 9η, ή άλλο διάφωνο φθόγγο αυτής της συγχορδίας.

Ακολουθούν οι λύσεις της 7ης της V7 της Ντο σύμφωνα με τον Κανόνα ΙΙ:

Ηχητικό Παρ. Κανόνα ΙΙ

Κανόνας ΙΙΙ. Ένας διάφωνος φθόγγος μιας συγχορδίας, ή ένας φθόγγος με συγκεκριμένη διαδοχή, μπορεί να οδηγηθεί με ανιόν βήμα (ημιτονίου ή τόνου) στην 1η, 3η, 5η, 7η, 9η, ή άλλο διάφωνο φθόγγο της επόμενης συγχορδίας. Η 3η της συγχορδίας που φέρει τον διάφωνο φθόγγο θα κρατηθεί ως κοινός φθόγγος ή θα κινηθεί με βήμα σε φθόγγο της επόμενης συγχορδίας.

Ακολουθούν οι λύσεις της 7ης της V7 της Ντο σύμφωνα με τον Κανόνα ΙΙΙ:

Η ανιούσα λύση της 7ης μιας V7 θα πρέπει να χρησιμοποιείται με φειδώ και μόνο όταν είμαστε σίγουροι για το μουσικό του αποτελέσματος. Να αποφεύγεται στο βάσιμο.

Στα ανωτέρω παραδείγματα χρησιμοποιήθηκε η 7ης της V7. Οι τρεις κανόνες ισχύουν όμως για την ελεύθερη λύση κάθε φθόγγου ο οποίος έχει συγκεκριμένη διαδοχή, όπως ο προσαγωγέας, η 9η της V9/7 καθώς και οι διάφωνοι φθόγγοι των χρωματικών συγχορδιών.

Ηχητικό Παρ. Κανόνα ΙΙΙ

Κανόνας ΙV. Όταν ένας διάφωνος φθόγγος μιας συγχορδίας, ή ένας φθόγγος με συγκεκριμένη διαδοχή, μπορεί να κρατηθεί ως κοινός φθόγγος στην επόμενη συγχορδία, τότε αυτός ο φθόγγος μπορεί και να κάνει άλμα σε φθόγγο της επόμενης συγχορδίας αρκεί να μην δημιουργούνται λάθη.
Ηχητικό Παρ. Κανόνα ΙV

Στο IV.1 το φα θα μπορούσε να κρατηθεί ως κοινός φθόγγος στη δεύτερη συγχορδία, σύμφωνα με τον Κανόνα IV όμως κάνει άλμα στο λα της επόμενης συγχορδίας. Προσέξτε την απροετοίμαστη 7η της ii7.

Στα IV.2, 3 το μι θα μπορούσε επίσης να κρατηθεί ως κοινός φθόγγος εντούτοις στο IV.2 οδηγείται στο ντο της συγχορδίας λύσης και στο IV.3 στο σολ. Η δεσπόζουσα των παραδειγμάτων IV.2, 3 είναι γνωστή και ως Δεσπόζουσα Δεκάτης Τρίτης. _______________________________________________

[1] Οι παρούσες σημειώσεις και τα μουσικά παραδείγματα, προέρχονται από το Harmony, Diatonic & Chromatic του Charles Vincent, London, 1900.

Δεν υπάρχουν σχόλια: